Disclaimer

1. Goedkeuring van de algemene voorwaarden

Wij vragen de gebruiker om de algemene gebruiksvoorwaarden van de simulator, beschreven in deze disclaimer, aandachtig te lezen. Door de toepassing te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de voorwaarden zonder enig voorbehoud. De redactie behoudt de mogelijkheid om deze te allen tijde aan te passen.

2. Doel van de simulator en beperkingen

De software is een simulator en vergelijkingstool van woonhuisverwarmingsinstallaties.

Het heeft tot doel de financiële en milieu-impact aan te tonen van de keuzes van de verbruikers, zowel privé als professioneel, met betrekking tot de warmte- en elektriciteitsproductiesystemen van de Belgische gezinnen.

Het principe is om uur na uur de werking van de verschillende mogelijke verwarmingsinstallaties te simuleren, wanneer zij blootgesteld worden aan reële externe factoren, en dat voor de 20 komende jaren.

Er wordt een referentiejaar genomen om de temperatuur- en zonlichtvariaties te simuleren. De resultaten voor dat jaar worden dan geëxtrapoleerd over 20 jaar, rekening houdend met inflatie, netto contante waarde en verlies van intrinsieke systeemrendementen. Het huidige referentiejaar is 2016.

De simulator veronderstelt dat na de vaststelling van een verband tussen het benodigde energieverbruik, ingevoerd door de gebruiker, en de gevoelige buitentemperatuur gedurende dezelfde periode, geleverd door de MRI, vrijwel hetzelfde energieverbruiksgedrag tijdens de duur van de simulatie zal worden gereproduceerd. Daardoor houdt de simulatie geen rekening met de verschillende aanpassingen aan de energiebehoefte gerelateerd aan de wijziging van de woning, het aantal bewoners of hun gedrag, de klimaatschommelingen, enzovoort gedurende deze simulatie.

Het gaat er hier niet om te bepalen wat de werkelijke kosten van de gebruiker zullen zijn in de komende 20 jaar, maar om de oplossingen te vergelijken, in overigens gelijkblijvende omstandigheden.

De software is in staat om een benaderend verbruik te simuleren op basis van de antwoorden van de gebruiker met betrekking tot zijn profiel, als het werkelijke verbruik onbekend is: hoewel Gas.be de best mogelijke parameters gebruikt en verfijnt om de realiteit weer te geven, kan deze gegevensbepalingsmodus niet nauwkeuriger zijn dan de werkelijke gegevens van de gebruiker.

Indien u een meerdere simulaties wil uitvoeren op verschillende locaties dient u de pro versie te gebruiken!

De bronnen van de verschillende informatie en parameters worden beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Indien beschikbaar, worden onpartijdige gegevensbronnen boven andere gekozen. De software heeft niet als doel om bepaalde technieken boven andere te plaatsen en de gebruikte parameters zijn in lijn met de techniek en de wetenschap.

Bij de simulatie van elk van de systemen wordt rekening gehouden met de bedrijfsmodus, zodat de voordelen van elke techniek zo goed mogelijk kunnen worden benut, zonder onderscheid.

De toegepaste energietarieven zijn de officiële tarieven die van kracht zijn of de overheidsprijzen. Deze worden bijgewerkt op basis van het beste tarief dat beschikbaar is op het moment van de update, rekening houdend met het feit dat de geïnformeerde gebruiker altijd de prijs en de meest economisch gunstige bedrijfsmodi zal kiezen.

3. Gebruik van de simulatie.

De simulator biedt twee simulatiemodussen: de „Particulier“ modus en de „Professionele“ modus.

Onafhankelijk de gekozen modus, wordt de simulatie uitgevoerd met de meest gedetailleerde gegevens en parameters: enkel de informatie die ingevoerd moet worden door de twee soorten gebruikers is anders.

In de „Particulier“ modus, is het mogelijk om het verbruik rechtstreeks in te voeren, of om het te laten benaderen door de software in functie van de antwoorden op eenvoudigere vragen.

4. Onwettig of oneigenlijk gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe de software te gebruiken met inachtneming van de wetten en de wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de software niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor derden. De simulator-interface, diens programmatie en diens ontwerp mogen niet aangepast worden, ook niet door merken toe te voegen.

5. Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen

Het gebruik van de simulator valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de ingevoerde gegevens of de technische haalbaarheid ervan. Al de elementen die tijdens het gebruik van de simulatie worden geïmporteerd, gedownload of anderszins verkregen, zijn op eigen risico. De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij de enige verantwoordelijke is voor enige schade ondervonden aan zijn computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruiken of opslaan van de simulator, de bijhorende downloadbare inhoud en de inhoud op de website van de uitgever.

De uitgever van de simulator kan niet garanderen dat de simulator in alle gevallen veilig of foutloos is, dat de resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen in alle gevallen accuraat en/of betrouwbaar zijn, dat foutieve input door de software wordt opgemerkt en dat eventuele defecten in de gebruikte software worden hersteld. De simulator zal voortdurend worden verbeterd en de informatie zal worden bijgewerkt door Gas.be. De softwareversie komt dus overeen met de laatste update van die gegevens, waarvan de datum weergegeven wordt op het scherm. Het is dus mogelijk dat dezelfde gegevens verschillende resultaten geven afhankelijk van de programmaversie, in het bijzonder na een update van de tarieven die van kracht zijn. De hypothesen die in de simulatie worden gebruikt, worden uiteengezet in het ad-hocdocument.

In het algemeen kan de uitgever in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, of enige andere schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van deze applicatie of de onmogelijkheid om deze om welke reden dan ook te gebruiken, ongeacht of deze aansprakelijkheid al dan niet contractueel, onrechtmatig of quasi-delict is, dan wel gebaseerd is op aansprakelijkheid buiten schuld of anderszins, en dit zelfs indien de uitgever is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.
 De uitgever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor handeling van de gebruikers.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De simulator, zowel diens programmering als diens zichtbare inhoud en de gebruikte ontwerpen zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de makers.

7. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het beheer van deze dienst zullen het voorwerp uitmaken van een bemiddelingsprocedure. Wanneer dit mislukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel (België).

8. Het gebruik van persoonsgegevens

De uitgever respecteert uw persoonlijke gegevens en handelt conform de wet van 3 december 2017 over de oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteiten en de AVG van 26 mei 2016 die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

De gebruikers worden uitgenodigd om mee te werken aan de verbetering van de efficiëntie van deze simulatie, u kunt daarom uw opmerkingen, suggesties of elke andere vraag meedelen door een e-mail te sturen via de interface.